Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup a pronájem webové aplikace Softaukce z internetové domény www.softsolution.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Provozovatelem internetového domény je společnost Softsolution s.r.o., se sídlem Praha 10, Před Skalkami I 142, IČO: 29414440, DIČ: CZ29414440. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Předmět plnění, práva a povinnosti smluvních stran

Společnost Softsolution s.r.o.(dále také jen ,,provozovatel‘‘) je oprávněna vykonávat majetková práva autorská k webové aplikaci pod názvem „Softaukce“, která splňuje pojmové znaky díla dle autorského zákona a je jako dílo chráněn. Softaukce je webová aplikace, prostřednictvím které lze provádět elektronické nákupní aukce a výběrová řízení na dodavatele dle zadaných podmínek.
Provozovatel poskytuje kupujícímu licenci k užití webové aplikace (dále také jen „licence“) a to tak, že kupujícímu umožní neomezený přístup přes webové rozhraní k aplikaci Softaukce umístěné na vyhrazeném serveru, a kupující tuto licenci přijímá a zavazuje se zaplatit za ně provozovateli sjednanou cenu.
Licence se poskytuje jako nepřenosná. Kupující není oprávněn licenci převést, postoupit, sdílet nebo jakkoliv poskytnout či umožnit její využití třetí osobě. Kupující není oprávněn realizovat nákupní aukce a výběrová řízení pro jiné ekonomické subjekty (ani pro majetkově či personálně propojené osoby) než pro vlastní potřebu.
Kupující je oprávněn užít licenci k realizaci nákupních aukcí nebo výběrových řízení pouze na území České republiky, pro dodavatele se územní omezení nesjednává. Licence je poskytnuta jako nevýhradní. Licence je platná pouze na území České republiky. Kupující nesmí jakkoli využít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na nichž je Softaukce založena nebo které obsahuje, i když je získal při oprávněném užití Softaukce. Tyto znalosti nesmějí být využity ani k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití jiného počítačového programu, ani k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorské právo a obchodní zájmy provozovatele. Kupujícímu nejsou udělena žádná další než v těchto obchodních podmínkách výslovně uvedená práva.
Provozovatel dále poskytne kupujícímu následující služby souvisejících s užitím webové aplikace(dále jen „služby s licencí související“):

  • zajištění provozu aplikace software na vyhrazeném serveru,
  • zajištění aktualizace software a údržba aplikace software,
  • zajištění zálohování dat,
  • telefonická a e-mailová podpora (v pracovní dny od 9 do 17 hod.)

Cena a platební podmínky

Ceny webové aplikace Softaukce platné od 1.1.2013:

  • prvních 14 dní: zdarma
  • 1 měsíc: 8 000,- Kč
  • půl roku: 44 000,- Kč
  • rok: 86 000,- Kč
  • neomezeně: Individuálně dle požadavků

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Nabyvatel se zavazuje zaplatit provozovateli za licenci výše uvedenou cenu. K ceně licence bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

Cena licence je splatná na základě faktury provozovatele, která bude mít náležitosti daňového dokladu. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne jejího vystavení. Datum zdanitelného plnění nastává dnem, kdy provozovatel umožní nabyvateli přístup k aplikaci Softaukce.

Kupující je povinen při koupi doživotní licence počínaje třetím rokem platit provozovateli cenu za služby s licencí související to vždy pro příslušné čtvrtletí ve výši 5 400 Kč bez DPH, k níž bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Tato cena za služby s licencí související je splatná na základě faktury provozovatele, která bude mít náležitosti daňového dokladu, a bude vystavena vždy do 10. dne po uplynutí daného čtvrtletí se splatností 14 dnů. V případě neuhrazení této faktury může provozovatel odmítnout poskytnutí služeb souvisejících s licencí.

Ochrana osobních údajů

Společnost Softsolution s.r.o. jako provozovatel serveru www.softsolution.cz garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat. Zavazuje se k dodržování zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Námi zpravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití. Tímto souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech po neurčitou dobu.
Pokud nakupujete jako fyzická osoba požadujeme při registraci uvést následující údaje:
Jméno a příjmení
Adresu pro fakturaci
Telefonické spojení
Elektronickou adresu (e-mail)

Pokud nakupujete jako právnická osoba požadujeme při registraci uvést následující údaje:
Název firmy
Adresu pro fakturaci a dodání zboží
IČO
DIČ
Telefonické spojení
Elektronickou adresu (e-mail)

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží a služby a ke komunikaci s Vámi.

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Společnost Softsolution s.r.o. garantuje, že neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data třetí straně.

Závěrečná ustanovení

V případě, že provozovatel bude v prodlení se zpřístupněním webové aplikace Softaukce kupujícímu delším než 5 pracovních dnů, je kupující oprávněn zrušit objednávku

Dojde-li ze strany kupujícího k porušení kteréhokoli ze závazků uvedených v těchto obchodních podmínkách, a dále v případě vypršení poskytnuté licence, je provozovatel oprávněn webovou aplikaci Softaukce znepřístupnit. Znepřístupněním aplikace není dotčeno právo provozovatele na zaplacení ceny licence a ceny za služby s licencí související a nedotýká se ani nároku na úhradu sjednané smluvní pokuty a náhrady škody vzniklé porušením této smlouvy.

Dnem uplynutí doby licence zanikají veškerá práva k užití Softaukce poskytnutá kupujícímu. Provozovatel k tomuto dni znepřístupní kupujícímu webovou aplikaci Softaukce.

Kupující bere na vědomí, že provozovatel je vlastníkem veškerých majetkových práv k webové aplikaci Softaukce.